جشنواره میلیاردی آپ

خرید کنید

پایان اعتبار

289

شرایط استفاده از رویداد :

  • ویژه انجام تراکنش از طریق اپلیکیشن آپ یا #733*
  • هر تراکنش از اپلیکیشن 20 شانس و با هر تراکنش از #733* 10 شانس دریافت کنند.
  • یک میلیارد تومان جایزه برای یک نفر و هر ماه یک جایزه 100 میلیون تومانی