در جشنواره روز عشق عکس پرینت، با چرخوندن گردونه، گلکسی واچ ۵ پرو برنده شو

خرید کنید

پایان اعتبار

19

شرایط استفاده از رویداد :

  • هر ۳ روز یکبار فرصت چرخوندن گردونه رو داری