طرح معرفی مشتری صبانت

خرید کنید

اعتبار دائمی

334

شرایط استفاده از رویداد :

  • در طرح معرفی مشتری صبانت، با معرفی هر یک از دوستان خود 8 درصد پورسانت از مبلغ خرید آنها به صورت دائمی دریافت نمایید.