کد تخفیف 70% فیدیبو به مناسبت هفته کتاب

خرید کنید

پایان اعتبار

144

شرایط استفاده از کد تخفیف :

  • 70 درصد تخفیف کتاب های صوتی و الکترونیک در جشنواره خوشحال با کتاب فیدیبو
  • هر روز 1 میلیون تومان جایزه برای 1 نفر
  • هر 15 هزار تومان خرید 1 امتیاز