30 دقیقه مکامله رایگان همراه اول

خرید کنید

پایان اعتبار

121

شرایط استفاده از پیشنهاد تخفیف :

  • 30 دقیقه مکالمه رایگان برای مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول
  • قابل استفاده برای دو شماره دلخواه (همراه اول و تلفن ثابت)
  • برای فعال سازی کد دستوری 43#*10* را شماره گیری نمایید.