کمپین حذف قبض کاغذی

خرید کنید

اعتبار دائمی

245

شرایط استفاده از رویداد :

  • با پیوستن به کمپین حذف قبض کاغذی، بسته اینترنت هدیه دریافت کنید!
  • با مشارکت در این کمپین، هم در مصرف کاغذ و قطع درختان جلوگیری کردید و هم از بسته ۲ گیگابایتی هدیه یک‌ روزه بهره‌مند ‌شدید.
  • برای پیوستن به این کمپین به راحتی و به کمک هریک از روش های زیر انصراف خود را از دریافت قبض کاغذی بیان کنید:
  • استفاده از اپلیکیشن ایرانسل من / ارسال عدد ۱ به سرشماره ۲۴۶۵