بدون ضامن از لندیکا قسطی خرید کن

خرید کنید

اعتبار دائمی

158

شرایط استفاده از رویداد :

  • تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان وام بگیرید
  • از لندیکا قسطی خرید کنید
  • بدون نیاز به ضامن
  • درخواست غیر حضوری
  • بازپرداخت ۲ ساله
  • دریافت فوری در همه شهرها
  • چک یا سفته یا کسر از حقوق