طرح تخفیفی برای نظافت منزل و محل کار

خرید کنید

پایان اعتبار

124

شرایط استفاده از رویداد :

  • با ثبت هر ۱۰ درخواست خدمات نظافت منزل یا محل کار، یک سرویس خدمات نظافتی ۴ ساعته رایگان دریافت نمایید.