دومین قرعه کشی موتور برقی

خرید کنید

پایان اعتبار

119

شرایط استفاده از رویداد :

  • ویژه کاربران اپلیکیشن
  • کاربرانی که اپلیکیشن سفرمارکت را نصب کرده و در آن ثبت نام (لاگ این) کنند و تا روز قرعه‌کشی آن را همچنان نصب داشته باشند به صورت خودکار در قرعه‌کشی ماهانه سفرمارکت شرکت داده می‌شوند
  • زمان قرعه‌کشی، در آخرین روز هر ماه است
  • در صورتی که آخرین روز ماه در پنج‌شنبه یا آدینه قرار بگیرد، قرعه‌کشی در روز قبل یا بعد آن انجام می‌شود