بسته شادباش ویژه مشترکین سامانتل

خرید کنید

پایان اعتبار

100

شرایط استفاده از پیشنهاد تخفیف :

  • یک ساعت مکالمه رایگان درون شبکه
  • 100 پیامک رایگان درون شبکه
  • 100 پیامک رایگان برون شبکه
  • برای فعال سازی بسته شادباش سامانتل کد #2*2*9* دستوری را شمارهگیری نمایید.