تخفیف 100% هزینه کرایه ارسال بار از مازندران

خرید کنید

پایان اعتبار

142

شرایط استفاده از پیشنهاد تخفیف :

  • با ارسال 2 بار از مبدا مازندران، 100% هزینه کرایه سومین بار خود را از اوبار هدیه بگیرید.
  • تا سقف 200 هزار تومان