به سامانتل امتیاز دهید

سامانتل، ارائه دهنده خدمات تلفن همراه در حوزه های گوناگون

سامانتل فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات تلفن همراه درحوزه های بانکی، مخابراتی، ارتباطات ماشین به ماشین ، اینترنت اشیاء، سرویس ها و خدمات سازمانی آغاز نموده است.

تخفیف های مرتبط